Τρίτη 26 Ιουλίου 2016


Ακυρώθηκε η   130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία «... Α.Ε.» σε θέσεις εντός των ισχυουσών Ο.Π. 157, 209, 398,315, 372 και 387 της ευρύτερης περιοχής της Οίτης και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.


                     

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΗ 3162/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαρτίου 2015, με την εξής σύνθεση: Χρ. Ράμμος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και του Αναπληρωτή της Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Ι. Μαντζουράνης, Αντ. Ντέμσιας, Σύμβουλοι, Δ. Βασιλειάδης, Χρ. Παπανικολάου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρ. Δασκαλάκη.
Για να δικάσει την από 31 Οκτωβρίου 2011 αίτηση:
των: 1) Κίνησης Πολιτών για τη Σωτηρία της Οίτης, που εκπροσωπείται από τον ......  κάτοικο Κουμαριτσίου Λαμίας, η οποία παρέστη με την δικηγόρο ......... που την διόρισε με πληρεξούσιο, 2) ...και 4) ...,
κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ..., η οποία παρέστη με την δικηγόρο .........., που την διόρισε με πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. οικ.130690/2297/31.8.2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Αντ. Ντέμσια.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια της παρεμβαίνουσας εταιρείας και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το κατά νόμο παράβολο (1215402, 3161537/2011 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α’),
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 130690/2297/31-8- 2011 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία «... Α.Ε.» σε θέσεις εντός των ισχυουσών Ο.Π. 157, 209, 398,315, 372 και 387 της ευρύτερης περιοχής της Οίτης και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.
3. Επειδή, ως προς τους αιτούντες δεύτερο (... ...) και τρίτο (...) η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του π. δ/τος 18/1989 (Α’ 8), δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε πληρεξούσιο για την νομιμοποίηση του παραστάντος δικηγόρου εντός της ταχθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας.
4. Επειδή, οι λοιποί αιτούντες [κίνηση πολιτών (ένωση προσώπων) και ...], προβάλλοντες ότι η προσβαλλόμένη απόφαση είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα ως αντιβαίνουσα στη συνταγματική προστασία των βουνών, η οποία αποκλείει πάσα παραγωγική εκμετάλλευση δια της λειτουργίας μεταλλείου, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση.
5. Επειδή, με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης η εταιρεία «... Α.Ε.».
6. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 περ. γ΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ορίσθηκε ότι η διάρκεια των αποφάσεων περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου και οι οποίες ήταν εν ισχύι κατά τη δημοσίευσή του, «παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν». Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων αυτών, οι οποίες εναρμονιζόμενες με την πάγια ρύθμιση του ν. 4014/2011 περί δεκαετούς ισχύος των αποφάσεων εγκρίσεως περιβαλλοντικών έργων (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 και 8 περ. α΄), είναι, καταρχήν, συνταγματικώς ανεκτές, η κατά τα ανωτέρω παράταση δεν επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, αλλά μόνον μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της διοίκησης, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση των προβλεπόμενων εκ του νόμου ουσιαστικών προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μη μεταβολή των δεδομένων, επί των οποίων στηρίχθηκε η έγκριση των αρχικών περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΣτΕ 424/2015, 1668/2014, 4445/2013).
7. Επειδή, εν προκειμένω, η ισχύς της 130690/2297/31-8- 2011 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία «... Α.Ε.» έληξε την 31η .8.2014. Στη συνέχεια εκδόθηκε, κατόπιν υποβολής της από 19.5.2014 σχετικής αίτησης της παρεμβαίνουσας εταιρείας η 25376/ 730/30.6.2014 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., η οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη (ΣτΕ 1668/2014, αντίθετη η ΣτΕ 424/2015), και με την οποία παρατάθηκε η ισχύς των ως άνω περιβαλλοντικών όρων έως 31.8.2021. Ειδικότερα, στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι «Παρατείνεται η ισχύς της με αριθμ. πρωτ. 130690/2297/31-8- 2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΨΡΓ) απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. έως 31-08-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 8γ του ν. 4014/2011». Η ως άνω πράξη, η οποία δεν βεβαιώνει τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων εφαρμογής του ν. 4014/2011 και δεν διαπιστώνει αιτιολογημένα την κρίσιμη μη μεταβολή των δεδομένων, επί των οποίων στηρίχθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, δεν αποτελεί την απαιτούμενη για την ως άνω παράταση διαπιστωτική πράξη του άρθρου 2 παρ. 8 περ. γ΄ του ν. 4014/2011 και είναι ακυρωτέα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η 130690/2297/31-8- 2011 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της επίμαχης μονάδας, η ισχύς της οποίας έληξε την 31.8.2014, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρατεθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Κατά συνέπεια, η δίκη πρέπει, ως προς την προσβαλλόμενη πράξη, να κηρυχθεί κατηργημένη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ/τος 18/1989, δοθέντος ότι οι αιτούντες δεν επικαλέσθηκαν ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί τη συνέχισή της.
8. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η δίκη πρέπει να καταργηθεί ως προς την προσβαλλόμενη πράξη και να γίνει δεκτή ως προς την συμπροσβαλλόμενη, κατά τα άνω, πράξη παράτασης της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης και ενόψει των περιστάσεων, να συμψηφισθεί η μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Δια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες δεύτερο (...) και τρίτο (...).
Κηρύσσει τη δίκη καταργημένη κατά το μέρος που προσβάλλεται η 130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής. Και κατά τα λοιπά ως προς τους αιτούντες που παραστάθηκαν
Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.
Ακυρώνει την 25376/730/30.6.2014 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Απορρίπτει την παρέμβαση
Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 2015
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος    Η Γραμματέας
Χρ. Ράμμος     Ειρ. Δασκαλάκη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Αυγούστου 2015.
 Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος   Η Γραμματέας

 Μ. Καραμανώφ  Ειρ. Δασκαλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακυρώθηκε η   130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι πε...