Τρίτη 26 Ιουλίου 2016


Ακυρώθηκε η   130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία «... Α.Ε.» σε θέσεις εντός των ισχυουσών Ο.Π. 157, 209, 398,315, 372 και 387 της ευρύτερης περιοχής της Οίτης και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.


                     

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΗ 3162/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαρτίου 2015, με την εξής σύνθεση: Χρ. Ράμμος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και του Αναπληρωτή της Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Ι. Μαντζουράνης, Αντ. Ντέμσιας, Σύμβουλοι, Δ. Βασιλειάδης, Χρ. Παπανικολάου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρ. Δασκαλάκη.
Για να δικάσει την από 31 Οκτωβρίου 2011 αίτηση:
των: 1) Κίνησης Πολιτών για τη Σωτηρία της Οίτης, που εκπροσωπείται από τον ......  κάτοικο Κουμαριτσίου Λαμίας, η οποία παρέστη με την δικηγόρο ......... που την διόρισε με πληρεξούσιο, 2) ...και 4) ...,
κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ..., η οποία παρέστη με την δικηγόρο .........., που την διόρισε με πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. οικ.130690/2297/31.8.2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Αντ. Ντέμσια.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια της παρεμβαίνουσας εταιρείας και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το κατά νόμο παράβολο (1215402, 3161537/2011 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α’),
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 130690/2297/31-8- 2011 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία «... Α.Ε.» σε θέσεις εντός των ισχυουσών Ο.Π. 157, 209, 398,315, 372 και 387 της ευρύτερης περιοχής της Οίτης και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.
3. Επειδή, ως προς τους αιτούντες δεύτερο (... ...) και τρίτο (...) η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του π. δ/τος 18/1989 (Α’ 8), δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε πληρεξούσιο για την νομιμοποίηση του παραστάντος δικηγόρου εντός της ταχθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας.
4. Επειδή, οι λοιποί αιτούντες [κίνηση πολιτών (ένωση προσώπων) και ...], προβάλλοντες ότι η προσβαλλόμένη απόφαση είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα ως αντιβαίνουσα στη συνταγματική προστασία των βουνών, η οποία αποκλείει πάσα παραγωγική εκμετάλλευση δια της λειτουργίας μεταλλείου, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση.
5. Επειδή, με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης η εταιρεία «... Α.Ε.».
6. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 περ. γ΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ορίσθηκε ότι η διάρκεια των αποφάσεων περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία του άρθρου 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου και οι οποίες ήταν εν ισχύι κατά τη δημοσίευσή του, «παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν». Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων αυτών, οι οποίες εναρμονιζόμενες με την πάγια ρύθμιση του ν. 4014/2011 περί δεκαετούς ισχύος των αποφάσεων εγκρίσεως περιβαλλοντικών έργων (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 και 8 περ. α΄), είναι, καταρχήν, συνταγματικώς ανεκτές, η κατά τα ανωτέρω παράταση δεν επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, αλλά μόνον μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της διοίκησης, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση των προβλεπόμενων εκ του νόμου ουσιαστικών προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μη μεταβολή των δεδομένων, επί των οποίων στηρίχθηκε η έγκριση των αρχικών περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΣτΕ 424/2015, 1668/2014, 4445/2013).
7. Επειδή, εν προκειμένω, η ισχύς της 130690/2297/31-8- 2011 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία «... Α.Ε.» έληξε την 31η .8.2014. Στη συνέχεια εκδόθηκε, κατόπιν υποβολής της από 19.5.2014 σχετικής αίτησης της παρεμβαίνουσας εταιρείας η 25376/ 730/30.6.2014 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., η οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη (ΣτΕ 1668/2014, αντίθετη η ΣτΕ 424/2015), και με την οποία παρατάθηκε η ισχύς των ως άνω περιβαλλοντικών όρων έως 31.8.2021. Ειδικότερα, στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι «Παρατείνεται η ισχύς της με αριθμ. πρωτ. 130690/2297/31-8- 2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΨΡΓ) απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. έως 31-08-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 8γ του ν. 4014/2011». Η ως άνω πράξη, η οποία δεν βεβαιώνει τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων εφαρμογής του ν. 4014/2011 και δεν διαπιστώνει αιτιολογημένα την κρίσιμη μη μεταβολή των δεδομένων, επί των οποίων στηρίχθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, δεν αποτελεί την απαιτούμενη για την ως άνω παράταση διαπιστωτική πράξη του άρθρου 2 παρ. 8 περ. γ΄ του ν. 4014/2011 και είναι ακυρωτέα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η 130690/2297/31-8- 2011 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της επίμαχης μονάδας, η ισχύς της οποίας έληξε την 31.8.2014, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρατεθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Κατά συνέπεια, η δίκη πρέπει, ως προς την προσβαλλόμενη πράξη, να κηρυχθεί κατηργημένη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ/τος 18/1989, δοθέντος ότι οι αιτούντες δεν επικαλέσθηκαν ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί τη συνέχισή της.
8. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η δίκη πρέπει να καταργηθεί ως προς την προσβαλλόμενη πράξη και να γίνει δεκτή ως προς την συμπροσβαλλόμενη, κατά τα άνω, πράξη παράτασης της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης και ενόψει των περιστάσεων, να συμψηφισθεί η μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Δια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες δεύτερο (...) και τρίτο (...).
Κηρύσσει τη δίκη καταργημένη κατά το μέρος που προσβάλλεται η 130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής. Και κατά τα λοιπά ως προς τους αιτούντες που παραστάθηκαν
Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.
Ακυρώνει την 25376/730/30.6.2014 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Απορρίπτει την παρέμβαση
Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 2015
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος    Η Γραμματέας
Χρ. Ράμμος     Ειρ. Δασκαλάκη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Αυγούστου 2015.
 Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος   Η Γραμματέας

 Μ. Καραμανώφ  Ειρ. Δασκαλάκη

Κυριακή 14 Απριλίου 2013


Τη Δευτέρα 15 Απριλίου εκδικάζεται στη Λαμία η μήνυση που κατέθεσε η εταιρεία ΕΛΜΙΝ κατά της προέδρου του Ομίλου Φίλων του Δάσους, της κυρίας Ράγκου για συκοφαντική δθσφήμιση! Την εκφοβιστική ενέργεια της εταιρείας και τη συμπαράσταση τους στην Προεδρο του ΟΜΦΙΔΑΣ εκφράζουν με ανακοινώσεις που λάβαμε 

η Κίνηση Πολιτών για την σωτηρία της Οίτης, 
η δημοτική κίνηση ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ
οι Οικολόγοι Πράσινοι Φθιώτιδας κ
αι το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΜΦΙΔΑΣ .

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!


Τα μηνύματα συμπαράστασης:
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ
Τη Δευτέρα 15 Απριλίου εκδικάζεται στη Λαμία η μήνυση που κατέθεσε η εταιρεία ΕΛΜΙΝ κατά της προέδρου του Ομίλου Φίλων του Δάσους, της κυρίας Ράγκου. Η εταιρεία επικαλείται ότι με τις συνεντεύξεις της η πρόεδρος του Ομίλου προκάλεσε τη δυσφήμιση της, επειδή ανέφερε ότι λειτουργεί παράνομα, χωρίς δηλαδή να έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια έγκρισης επέμβασης στη δασική περιοχή του «Κοκκινόβραχου», που ανήκει κατά τα 2/3 στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.
Την υποχρέωση αυτή της εταιρείας επιβεβαίωσε πρόσφατα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας κρίνοντας ενόχους τους υπεύθυνους του μεταλλείου στη θέση «Κοκκινόβραχος» για τα αδικήματα της φθοράς δασικής έκτασης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Είμαστε στο πλευρό της προέδρου του Ομίλου Φίλων του Δάσους· και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η επιθετική στάση της εταιρείας εναντίον της, και εναντίον των στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας, αποσκοπεί στον εκφοβισμό προκειμένου να σταματήσει ο αγώνας όλων μας για την προστασία του Εθνικού Δρυμού και γενικότερα της Οίτης. Όμως αυτό που πετυχαίνουν είναι το αντίθετο.
Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι τα σχέδια της μεταλλευτικής εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητάς της ακόμα και μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού, είναι απειλή για την Οίτη. Συγκρούονται με το ήδη υπάρχον καθεστώς προστασίας και με την ανάγκη για διεύρυνση και ενίσχυση αυτής της προστασίας. Συγκρούονται με τα όνειρα των κατοίκων των 22 χωριών που έχουν οραματιστεί διαφορετικά το μέλλον του τόπου τους, που θέλουν ήπιες εναλλακτικές παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θα σέβονται το περιβάλλον και θα κρατήσουν τον κόσμο στα χωριά.
Το μέλλον της Οίτης δεν συνάδει με την βαριά εξορυκτική και μεταλλευτική βιομηχανία. Η Γκιώνα που είναι δίπλα μας αποτελεί για μας τρανταχτό παράδειγμα.
Η Συντονιστική Επιτροπή

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Η Δημοτική μας Κίνηση, αγωνίζεται από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της για την προστασία της Οίτης και του Εθνικού Δρυμού της από τις παράνομες μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων του Δάσους κ. Πόλυ Ράγκου, η οποία θα δικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας μετά από μήνυση της εταιρείας ΕΛΜΙΝ, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.
Η μήνυση έγινε εξ αιτίας συνέντευξης της Προέδρου, στην οποία ανέφερε, ότι το μεταλλείο βωξίτη στη θέση «Κοκκινόβραχος» Μεξιατών, που βρίσκεται εντός της ζώνης του Εθνικού Δρυμού, λειτουργεί παράνομα χωρίς άδεια έγκρισης επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών του Νομού Φθιώτιδας, πράγμα που γνωρίζουμε πως ισχύει.
Ευελπιστούμε ότι για μια ακόμη φορά η Δικαιοσύνη, στο πρόσωπο της Προέδρου του ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ, θα δικαιώσει κάθε πολίτη που δραστηριοποιείται εθελοντικά και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή του Δήμου μας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία που αφορά τους Εθνικούς Δρυμούς.
Ευελπιστούμε ότι στο πρόσωπο της κας Ράγκου θα δικαιωθούν όλοι εκείνοι που ανιδιοτελώς αγωνίζονται ώστε ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης να μην καταστραφεί στο βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων και οι επόμενες γενιές να τον κληρονομήσουν ως ένα αναλλοίωτο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης μας.
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τη Δευτέρα 15 Απριλίου εκδικάζεται στη Λαμία η μήνυση που κατέθεσε η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΜΙΝ κατά της κ. Πολυξένης Ράγκου, προέδρου του Ομίλου Φίλων του Δάσους
Αιτία, η δυσφήμιση που προκάλεσε η κ. Ράγκου στην εταιρεία, όπως επικαλείται η ΕΛΜΙΝ στη μήνυσή της, αναφέροντας ότι λειτουργεί χωρίς τη νόμιμη άδεια έγκρισης επέμβασης στον Κοκκινόβραχο της Οίτης. Η εταιρεία αμελεί εντέχνως, όμως, να απαντήσει γιατί εκτός από την κ. Ράγκου, την έλλειψη αδείας επιβεβαιώνει η πλέον αρμόδια Δασική Υπηρεσία· αλλά, αν διέθετε άδεια, γιατί δεν απαλλάχθηκε των κατηγοριών στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.
Η προκλητική στάση της εταιρείας, που στρέφεται κατά των πολιτών, οι οποίοι αντιδρούν στα καταστροφικά για τον τόπο σχέδιά της, δεν θα φέρει τα αναμενόμενα γι’ αυτή αποτελέσματα. Οι τακτικές εκφοβισμού και απομόνωσης των ενεργών πολιτών είναι παλιές τακτικές· θα ξεφτίσουν δε με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη των σκεπτόμενων, που θέλουν να έχουν αυτοί το λόγο για την ανάπτυξη στην περιοχή τους· που με κάθε νόμιμο μέσο υπερασπίζονται την προστασία της περιοχής τους και τις προοπτικές για πραγματική τοπική οικονομία μέσα από ένα μοντέλο ωφέλιμο για όλους και όχι για λίγους, μέσα από ένα μοντέλο κοινωνικά δίκαιο και όχι βασισμένο στο δίκαιο του ισχυρού, μέσα από ένα μοντέλο που θα σχεδιάσει η τοπική κοινωνία και δεν θα επιβληθεί με τη βία και τις απειλές.
Το τρανταχτό παράδειγμα της Χαλκιδικής αποδεικνύει πώς οι δόλιες τακτικές μιας άλλης μεταλλευτικής εταιρείας ενίσχυσαν τη συσπείρωση των πολιτών και το αίσθημα του χρέους για τη διάσωση της περιοχής τους και την υπεράσπιση της αλήθειας και της δημοκρατίας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμπαραστεκόμαστε στην κ. Ράγκου και στα στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, που κατηγορούνται γιατί έκαναν σωστά τη δουλειά τους, και ελπίζουμε στη Δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, που υφίστανται οι κατηγορούμενοι.
Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στις συνέπειες της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο βουνό της Οίτης, αλλά και για την ανάδειξη όλων των εναλλακτικών μορφών απασχόλησης και οικονομίας που μπορούν να δώσουν στην περιοχή την οικονομική άνθηση που της αξίζει.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Η νέα απόπειρα εκφοβισμού δεν θα περάσει
Η Π. Ράγκου διώκεται από την ΕΛΜΙΝ εκπροσωπώντας πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του τόπου τους.
Άλλη μια απόπειρα εκφοβισμού από τις μεγάλες εταιρείες εξορύξεων που αντιμετωπίζουν τις περιοχές ως φέουδα και τους κατοίκους ως υποτελείς. Η εταιρεία ΕΛΜΙΝ κατέθεσε μήνυση που εκδικάζεται τη Δευτέρα 15 Απριλίου στη Λαμία κατά της προέδρου του Ομίλου Φίλων του Δάσους, Π. Ράγκου κατηγορώντας την για δυσφήμιση! Ένα ακόμη επεισόδιο φίμωσης από εταιρείες που γιγαντώνονται σε βάρος της ζωής μας, που ευθύνονται για εκτεταμένες καταστροφές στην Γκιώνα, τον Ελικώνα, στην Εύβοια και τώρα στην Οίτη, που εκμεταλλεύονται δωρεάν το μετάλλευμα και που ευνοούνται από κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.
Τι να πρωτοθυμηθούμε; Από τον εμπρησμό του σπιτιού του Στέφανου Κόλλια στην Γκιώνα, τις απειλές και τις αντισυγκεντρώσεις, το εξώδικο στην Δέσποινα Σπανούδη, τη μήνυση στην Π. Ράγκου μέχρι τις Σκουριές στη Χαλκιδική, παντού και πάντα το ίδιο μοτίβο. Μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που κάνουν επίδειξη ισχύος απέναντι σε όποιους τολμήσουν να τα καταγγείλουν. Είναι χαρακτηριστικό η ΕΛΜΙΝ επικαλείται ότι ως δυσφημιστική την αναφορά ότι λειτουργεί παράνομα, γεγονός για το οποίο καταδικάστηκε πρόσφατα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας που έκρινε ενόχους τους υπεύθυνους του μεταλλείου στη θέση «Κοκκινόβραχος» για τα αδικήματα της φθοράς δασικής έκτασης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να τους αφήσουμε ανενόχλητους να μας ισοπεδώνουν. Ο εθνικός δρυμός της Οίτης είναι κοινός μας πλούτος. Καλούμε όλους και όλες να σταθούμε στο πλευρό της Π. Ράγκου, τη Δευτέρα 15 Απριλίου στα δικαστήρια της Λαμίας.  

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας με φόντο ..τα υδροηλεκτρικά.

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας με φόντο ..τα υδροηλεκτρικά. 28.04.12

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της Ε.Ε, με την από 19 Απριλίου 2012 απόφασή του, καταδικάζει για δεύτερη φορά τη χώρα μας, γιατί δεν έχει καταρτίσει ακόμα Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 200/60/ΕΚ, για τα Ύδατα και τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής των Υδάτων. Η χώρα μας έπρεπε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2009 να έχει καταρτίσει Σχέδια Διαχείρισης απορροής ποταμών και να έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 22 Μάρτη του 2010 αντίγραφα αυτών. Η Ε.Ε. χωρίς να έχει λάβει από την Ελληνική Δημοκρατία καμία πληροφόρηση για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης ως την καταληκτική ημερομηνία (22-3-2010) ούτε φυσικά αντίγραφο αυτών, ζήτησε εγγράφως εξηγήσεις από το Ελληνικό κράτος. Η Ελληνική Δημοκρατία έστειλε έγραφο στην Ε.Ε. στις 6 Απριλίου 2010, αναφέροντας ότι τα Σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν το Μάρτιο του 2012, αφού η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο του 2011. Η Δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων πράγματι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011, αλλά ο Μάρτης του 2012 έχει περάσει και έχει ολοκληρωθεί μόνο το πρώτο στάδιο της Διαβούλευσης, χωρίς δηλαδή να έχουν καταρτιστεί ακόμα τα Σχέδια Διαχείρισης. Όλα αυτά σημαίνουν απλά ότι η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη, όπως καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ύδατα, να έχει εφαρμόσει μετά τις 22 Δεκέμβρη 2009 σε όλα τα έργα και σχέδια που ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στα ύδατα, μεταξύ αυτών και τα μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά, τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης και προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται σε αυτή. Βάσει της υποχρέωσης αυτής το άρθρο 27 του ν. 3468/2006 αναφέρει ρητά ότι: "απαιτείται εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικών έργων μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ( 22-12-2009)". Άρα είναι ξεκάθαρρο, μετά και από την παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι κάθε άδεια εγκατάστασης μικρού ή μεγάλου υδροηλεκτρικού, που έχει δοθεί μετά τις 22 Δεκέμβρη του 2009 είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Επίσης τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι σύννομες με τα παραπάνω οι δεκάδες Άδειες Παραγωγής για μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά, που έχει χορηγήσει η Ρ.Α.Ε. μετά τις 22 Δεκέμβρη του 2009, αφού η χώρα μας είχε υποχρέωση να αναστείλει κάθε αδειοδότηση για υδροηλεκτρικά έργα μέχρι την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης. Με τα παραπάνω φαίνεται καθαρά, ότι το Ελληνικό κράτος μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. αγνοεί προκλητικά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της χώρας μας που πηγάζουν από αυτή, ακολουθώντας τη δική του πολιτική, στοχοποιώντας όλα τα ρέματα και ποτάμια της ορεινής κυρίως Ελλάδας με την κατασκευή εκατοντάδων μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και φραγμάτων σε αυτά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την ερωπαϊκή πολιτική για τα Ύδατα, που έιναι η θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων και αδιάβλητων διαδικασιών αδειοδότησης, μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες . Μια καταστροφική για την ελληνική φύση και ύπαιθρο πολιτική, που για να περάσει στο λαό βαφτίστηκε "πράσινη" ανάπτυξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων
219 διερευνητικών γεωτρήσεων στην Οίτη
Λαμία, 20.9.2011
Αυτό που δεν περιμέναμε να συμβεί από το 2006, που ξεκίνησε η υπόθεση της επέκτασης των μεταλλείων στην Οίτη, έγινε μέσα σε λίγους μήνες. Στις 4 Μαΐου 2011 ανακοινώθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (ΚΥΑ 126195/1190/4.5.2011) της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων «για την υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου βωξίτη, με επιφανειακή επέμβαση 65.462,50 τ.μ. στις θέσεις “Καραβάκι” και “Χάνι Παπαμίχου” των Π.Μ. 315, 372 και 398, σε περιοχή του Δ.Δ. Κουμαριτσίου, Δήμου Λαμιέων, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, από την “ΕΛΜΙΝ Α.Ε”». Ανάλογες αποφάσεις ανακοινώθηκαν για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της ίδιας εταιρείας στη θέση «Κοκκινόβραχος» Μεξιατών, μέσα στον Εθνικό Δρυμό, και στη θέση «Κοπρισιές» Δυό Βουνών.
Για τις τρεις αυτές αποφάσεις η Κίνηση Πολιτών για τη Σωτηρία της Οίτης, μετά τη μεγαλειώδη συνέλευση στις 22 Μαΐου στο Κουμαρίτσι με την παρουσία πολλών κατοίκων και εκπροσώπων 20 φορέων της περιοχής, κατέθεσε προσφυγές, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας(ΣτΕ) για τις οποίες αναμένεται η εκδίκαση. Είναι επίσης σε εκκρεμότητα, μετά από δύο αναβολές, η προσφυγή επτά (7) κατοίκων της περιοχής στο ΣτΕ κατά του Χωροταξικού Βιομηχανίας, που ορίζει την περιοχή της Οίτης ως βιομηχανική – μεταλλευτική περιοχή καθώς και το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας ως βιομηχανικό λιμάνι.
Η κατάσταση όμως διαμορφώνεται ακόμα πιο δυσοίωνη. Στις 31-8-2011 έχουμε και νέα απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (απόφαση130690/2297/31.8.2011ΥΠΕΚΑ) με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι «για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρεία “ΕΛΜΙΝ Α.Ε” σε θέσεις εντός των ισχυουσών Ο.Π 157, 209, 398, 315, 372 και 387 της ευρύτερης περιοχής της Οίτης και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων (πρώην Δήμου Υπάτης και Γοργοποτάμου, Νομού Φθιώτιδας)»
Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 219 νέων ερευνητικών γεωτρήσεων και συγκεκριμένα: 33 στη θέση «ΚΟΠΡΙΣΙΕΣ», 34 στη θέση «ΡΑΧΗ ΠΕΤΣΕΤΑ», 25 στη θέση «ΠΑΡΤΑΛΩΝΙ» και 4 στη θέση «ΜΕΣΟΡΑΧΗ» της κοινότητας Δυο Βουνών, 21 στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ», 39 στη θέση «ΡΗΝΑΚΗ», 7 στη θέση «ΚΑΡΑΒΑΚΙ» και 35 στη θέση «ΤΣΟΥΜΑΡΙΑ» της κοινότητας Κουμαριτσίου, καθώς και 21 στη θέση «ΣΒΑΡΝΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ» της κοινότητας Κομποτάδων.
Για μια ακόμα φορά το ΥΠΕΚΑ επικαλείται «το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας δεν διαβίβασε στη Δ/νση Περ/κού Σχεδ/σμού του τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α. τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και φορέων καθώς και τη σχετική γνωμοδότησή του στις καθορισμένες προθεσμίες και επομένως μπορεί να προωθηθεί η χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χωρίς την εν λόγω γνωμοδότηση». Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του
Η Κίνηση Πολιτών για τη Σωτηρία της Οίτης καταγγέλλει για μια ακόμα φορά την πρακτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο αγνοώντας τους κατοίκους και τους φορείς των χωριών της Οίτης δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος της βουνού, του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη θέλησή τους να διατηρήσουν τη ζωή στα χωριά τους με όρους βιωσιμότητας και ευημερίας και με ήπιες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι του Κουμαριτσίου, αν προχωρήσουν οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ και τα σχέδια της εταιρείας, θα πρέπει άμεσα να εγκαταλείψουν το χωριό τους και να γίνει μετεγκατάστασή του, δεδομένου ότι οι θέσεις ΤΟΥΡΛΑ, ΡΗΝΑΚΗ, ΚΑΡΑΒΑΚΙ και ΤΣΟΥΜΑΡΙΑ είναι σε ελάχιστη απόσταση από τα σπίτια και κυκλώνουν κυριολεκτικά το χωριό.
Θεωρούμε επίσης ότι δεν αρκούν οι προσφυγές που καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει για μια φορά ακόμα να φανεί η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα του κόσμου ότι δεν θα επιτρέψουν την καταστροφή της Οίτης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων πρέπει άμεσα να συζητήσουν το θέμα και να πάρουν θέση. Σε διαφορετική περίπτωση να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την καταστροφή και την εγκατάλειψη της περιοχής, την εγκατάλειψη της Παύλιανης, του Κουμαριτσίου και των Κομποτάδων, του μυθικού ΗΡΑΚΛΗ και του Γοργοποτάμου.
Μια περίεργη «παγκόσμια σταθερά» λέει ότι όπου υπάρχουν ορυκτά, πρέπει η τοπική οικονομία να είναι φτωχή, ώστε, το να δουλέψεις στις εξορύξεις, να είναι ελκυστικό. Εμείς φυσικά και δεν συμφωνούμε πιστεύοντας ότι ευτυχώς η Οίτη είναι πολύ μακριά από τη Νέα Γουινέα. Ή δεν θα γίνουμε Νέα Γουινέα…Η Οίτη δεν θα γίνει Γκιώνα! Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Παραμένουμε μαχητικοί και ενωμένοι. Συστρατευόμαστε στην προστασία του περιβάλλοντος της Οίτης και στο δικαίωμα και στη δυνατότητα του τόπου μας να αναπτυχθεί με ήπιους τρόπους, συμβατούς με την έννοια της αειφορίας και του σεβασμού στη ζωή.
Τα μέλη της 7μελούς Συντονιστικής Επιτροπής
Δρόσος Αθανάσιος 6972555667
Κυριακάκης Βασίλης 6944749515
Ράγκου Πόλυ 6978071551
Σανιδάς Γιάννης 6944523802
Σγάγιας Γιάννης 6972555683
Σιμόπουλος Αλέκος 6977501193
Σταμέλλος Στέφανος 6977261256

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

ΦΕΚ Μεταβίβασης των Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων

Αναδημοσίευση από
http://mountain-oiti.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html


Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 45/23.1.2001 καταχωρήθηκε η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και των μισθωτικών δικαιωμάτων (παραχωρήσεις μεταλλείων), που ανήκαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία "Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας ΜΒΝΕ Α.Ε.", στη σημερινή εταιρεία. Εκατόν εφτά [107 (!!)] συνολικά μεταλλευτικές θέσεις στους πέντε νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Φθιώτιδας παραχωρήθηκαν Αυτό φυσικά δείχνει ότι σε καμιά περίπτωση η τύχη των εργαζομένων της εταιρείας κρίνεται από τον Κοκκινόβραχο και τις Κοπρισιές...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 45
23 Ιανουαρίου 2001
…………………………………………………………………………………………………..
(4)

Έγκριση μεταβιβάσεως μεταλλευτικών δικαιωμάτων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την Δ8.Δ.Φ6/138/10.1.2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίνεται, κατά τα άρθρα 74, 75 και 76 του Μεταλλευτικού Κώδικα η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και των μισθωτικών δικαιωμάτων που ανήκαν στην υπό εκκαθάριση εταιρεία «Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας, Μεταλλευτικαί, Βιομηχανικαί και Ναυτιλιακαί Εργασίαι Α.Ε.» προς την Ομ. εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις Ι. Βαρδινογιάννη και Σια Ο.Ε» σύμφωνα με το υπ’ 7608/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου επί των κάτωθι παραχωρήσεων Α. Δικαιώματα Μεταλλειοκτησίας
Παραχώρηση
1. μεταλλείου 146 Ν Αττικής
2. » 196 »
3. » 214 »
4. » 247 »[...]
5. » 248 »
6. » 249 »
7. » 277 »
8. » 278 »
9. » 279 »
10. » 280 »
11. » 287 »
12. » 294 »
13. » 296 »
14. » 298 »
15. » 303 »
16. » 336 »
17. » 337 »
18. » 351 Ν Βοιωτίας
19. » 352 »
20. » 360 »
21. » 328 »
22. » 329 »
23. » 355 »
24. » 344 »
25. » 343 »
26. » 252 » κατά ποσοστό 75%
27. » 253 » κατά ποσοστό 70%
28. » 254 » » 50%
29. » 255 » » 75%
30. » 256 » » 70%
31. » 257 » » 75%
32. » 258 » » 70%
33. » 313 Ν. Φθιώτιδος
34. » 315 »
35. » 305 »
36. » 320 »
37. » 332 »
38. » 333 »
39. » 334 »
40. » 354 »
41. » 335 »
42. » 355 »
43. » 389 »
44. » 362 »
45. » 387 »
46. » 390 »
47. » 372 »
48. » 373 »
49. » 381 »
50. » 366 »
51. » 367 »
52. » 397 »
53. » 398 »
54. » 371 »
55. » 209 Ν. Φθιώτιδος κατά ποσοστό 10%
56. » 275 Ν. Φωκίδος
57. » 276 »
58. » 277 »
59. » 278 »
60. » 279 »
61. » 287 »
62. » 288 »
63. » 289 »
64. » 294 »
65. » 254 »
66. » 293 »
67. » 255 »
68. » 256 »
69. » 257 »
70. » 258 »

71. Παραχώρηση
Μεταλλείου 292 Ν. Φωκίδος
72. » 290 »
73. » 340 »
74. » 318 »
75. » 370 »

Β. Μισθωτικά Δικαιώματα
1. Παραχώρηση
Μεταλλείου 244 Ν. Αττικής
2. » 281 »
3. » 290 »
4. » 292 »
5. » 295 »
6. » 302 »
7. » 317 »
8. » 286 Ν. Φωκίδος
9. » 299 »
10. » 157 Ν. Φθιώτιδος
11. » 227 »
12. » 336 »
13. » 317 »
14. » 284 »
15. » 291 Ν. Ευβοίας
16. » 302 »
17. » 303 »
18. » 304 »
19. » 306 »
20. » 308 »
21. » 309 »
22. » 314 »
23. » 321 »
24. » 323 »
25. » 324 »
26. » 325 »
27. » 326 »
28. » 333 »
29. » 375 »
30. » 395 »
31. » 330 Ν. Βοιωτίας
32. » 209 Ν. Φθιώτιδος κατά ποσοστό 90%.

Με εντολή Υφυπουργού
Ο διευθυντής
ΔΗΜ. ΠΑΪΤΑΣ

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Οι Μεταλλωρύχοι Οίτης και η αποψή τους για το περιβάλλον

ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣτΕ.


Ολοκληρώνεται το έγκλημα για την άμεση παύση των εργασιών στα μεταλλεία της Οίτης με την πρωτοβουλία της κας Π. Ράγκου και του Ομίλου των Φίλων του Δάσους Λαμίας.Με τις νέες προσφυγές τους στο ΣτΕ δε ζητούν μόνο την κατάργηση των αδειών των μεταλλείων αλλά και την άμεση παύση της εργασίας μας.Ζητούν τόσο το κλείσιμο των μεταλλείων «Δυο Βουνά» και «Κοκκινόβραχος» που αποτελούν το 99% της δουλειάς μας όσο και του εργοταξίου μας στην Αγ. Μαρίνα Στυλίδας.Το κρίμα στο λαιμό της κας Ράγκου και όσων την ακολουθούν για οποιοδήποτε λόγο με σκοπό να μείνουμε στο δρόμο.Η κα Ράγκου και όσοι την υποστηρίζουν, για οποιοδήποτε λόγο την υποστηρίζουν, θα μας βρουν αντιμετωπους.ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΟΙΤΗΣΔιαβάστε τις προσφυγές αναλυτικά:

Άιτηση Ακύρωσης ΟΜΦΙΔΑ προς ΣτΕ για Κοκκινόβραχο

Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως ΟΜΦΙΔΑ προς ΣτΕ για Κοκκινόβραχο

Αίτηση Ακύρωσης ΟΜΦΙΔΑ προς ΣτΕ για Δύο Βουνά και Αγία Μαρίνα

Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως ΟΜΦΙΔΑ προς ΣτΕ για ΔΒ και Αγία Μαρίνα

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Με επιτυχία η ημερίδα "Η Οίτη σε κίνδυνο" στη Λαμία

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

Λαμία, 8/6/2011

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στη Λαμία η ημερίδα της Κίνησης Πολιτών για τη Σωτηρία της Οίτης με θέμα "Η Οίτη σε κίνδυνο". Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν: ο Μιχάλης Δεκλερής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, ο Χρήστος Αναγνώστου, Διευθυντής Ερευνών, Γεωλόγος - Ιζηματολόγος στο ΕΛΚΕΘΕ και η Ράγκου Πολυξένη, Λέκτορας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του Δάσους.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί συμπολίτες μας και εκπρόσωποι φορέων, αλλά και κάτοικοι των χωριών της Οίτης, οι οποίοι πρωτοστατούν στην κινητοποίηση για τη σωτηρία της περιοχής τους. Επίσης οργανωμένη παρουσία είχαν και οι εργαζόμενοι της μεταλλευτικής επιχείρησης. Παρά τις προσπάθειες ορισμένων για τη δημιουργία έντασης, το κλίμα κρατήθηκε σε καλό επίπεδο και φάνηκαν οι δυνατότητες για μια διαφορετική προσέγγιση των προβλημάτων, που αφορούν τόσο τη βιώσιμη διαχείριση της Οίτης και των χωριών της, όσο και τους ίδιους τους εργαζόμενους και την απασχόληση στην περιοχή.

Οι επιστημονικές προσεγγίσεις των εισηγητών σε ό,τι αφορά στην προστασία των βουνών και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, στον χαρακτήρα της εκμετάλλευσης του βωξίτη στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και των εναλλακτικών προτάσεων για την ήπια και βιώσιμη προοπτική της Οίτης, έδωσαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα των παρισταμένων.


Η προσπάθεια δε της εταιρείας να χρησιμοποιήσει, με αυτόν τον προκλητικό μάλιστα τρόπο, τους εργαζόμενους ως μέσο πίεσης της τοπικής κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων, θεωρείται αποτυχημένη και ερμηνεύεται ως στοιχείο πανικού. Επιπλέον αφαίρεσε από τους εργαζομένους την ευκαιρία να ακουστούν και να εκφράσουν νηφάλια τις απόψεις τους.

Η Κίνηση Πολιτών για την Σωτηρία της Οίτης θα συνεχίσει τις προσπάθειες το επόμενο διάστημα με προσφυγές, παραστάσεις, συγκεντρώσεις και άλλες μορφές εκδηλώσεων, για την ακύρωση των σχεδίων και των μεθοδεύσεων, που αφορούν στην επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε όλη την Οίτη.

Η Οίτη δεν θα γίνει “Γκιώνα” !

Η Επιτροπή

Για πληροφορίες:
Θανάσης Δρόσος τηλ: 6972555667

Ακυρώθηκε η   130690/2297/31-8- 2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι πε...